Algemene Voorwaarden

De totstandkoming van Rotterdam Taxi Service (RTS) is formeel vastgelegd bij de Kamer van Koophandel (KVK). Dit proces omvatte de officiële registratie van de onderneming en resulteerde in de toekenning van een KvK-nummer. Het KvK-nummer dient als een unieke identificatie voor RTS en biedt transparantie in het zakelijke domein.

De registratie bij de KVK omvat essentiële informatie over Rotterdam Taxi Service, waaronder de bedrijfsnaam, rechtsvorm, adresgegevens en andere relevante zakelijke details. Deze informatie is toegankelijk voor het publiek en belanghebbenden, zoals klanten, partners en overheidsinstanties.

Door de formele registratie bij de KVK wordt de wettelijke status van Rotterdam Taxi Service bevestigd, en het KvK-nummer fungeert als een belangrijk kenmerk bij zakelijke transacties en correspondentie. Het hele proces bij de KVK draagt bij aan de geloofwaardigheid en transparantie van RTS als onderneming.

Artikel 1 - Begripsomschrijving:

 1. Taxivervoer: Alle afgesproken personenvervoer per auto, zoals gedefinieerd in artikel 1 sub f. van de Wet personenvervoer 2000. Dit omvat situaties waarin de ritprijs van tevoren is overeengekomen of wordt bepaald door het gebruik van de taxameter. Het vervoer omvat tevens het in- en uitstappen.
 2. Vervoerovereenkomst: De overeenkomst die is afgesloten tussen de Reiziger/Opdrachtgever en de Vervoerder om taxivervoer uit te voeren.
 3. Taxistandplaats: Een specifiek deel van de openbare weg dat is aangewezen door de wegbeheerder als parkeerplaats voor taxi's.
 4. Auto: Een motorrijtuig, zoals bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet personenvervoer 2000.
 5. Reiziger: De persoon die door de Vervoerder wordt vervoerd.
 6. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die een Vervoerovereenkomst aangaat met de Vervoerder.
 7. Opdracht: a. Een opdracht van een natuurlijke persoon aan een Vervoerder die op een Taxistandplaats wacht op reizigers; b. Elke andere opdracht van een Reiziger/Opdrachtgever aan de Vervoerder, in welke vorm dan ook.
 8. Vervoerder: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, inclusief diens personeel, die zich verbindt tot het vervoeren van personen per auto.
 9. Personeel: Medewerkers in dienst van de Vervoerder, inclusief hulppersonen die niet in dienst zijn van de Vervoerder maar wel handelen in zijn opdracht in een vervoermiddel van de Vervoerder of een vervoermiddel dat aan de Vervoerder ter beschikking is gesteld.
 10. Handbagage: Bagage die een Reiziger gemakkelijk mee kan voeren, draagbaar dan wel verrijdbaar, inclusief levende dieren, en voorwerpen die door de Vervoerder zijn toegestaan als handbagage.

Artikel 2 - Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden:

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht voor alle overeenkomsten met betrekking tot taxivervoer en dienen als leidraad voor de afhandeling van geschillen door de Geschillencommissie Taxivervoer, zoals beschreven in artikel 15 van deze voorwaarden.

Artikel 3 - Totstandkoming Vervoerovereenkomst:

Een Vervoerovereenkomst komt tot stand nadat de Vervoerder een Opdracht heeft aanvaard. Indien er sprake is van een opdracht zoals bedoeld in artikel 1 onder 7a., is de Vervoerder verplicht, met uitzondering van het bepaalde in artikel 7, zesde lid, deze opdracht te aanvaarden. De verplichtingen van de Vervoerder gelden ook ten opzichte van de Reiziger die niet als Opdrachtgever optreedt. Door de aanvaarding van de reis wordt de Reiziger partij bij de Vervoerovereenkomst.

Artikel 4 - Beëindiging Vervoerovereenkomst:

 1. Vervoerder behoudt zich het recht voor om de rit onmiddellijk te staken en daarmee de Vervoerovereenkomst te beëindigen als de Reiziger zodanige hinder veroorzaakt dat het redelijkerwijs niet van de Vervoerder kan worden verwacht om de Reiziger verder te vervoeren. In een dergelijk geval kan de Vervoerder de Reiziger instructies geven om het voertuig onmiddellijk te verlaten.
 2. In het geval zoals bedoeld in lid 1 is de Vervoerder niet verplicht om enige schade aan de Reiziger te vergoeden.
 3. Bij voortijdige beëindiging is de Reiziger, indien de ritprijs wordt vastgesteld via de taxameter, het bedrag verschuldigd dat de taxameter aangeeft op het moment van beëindiging van de rit. Als voor aanvang van de rit een ritprijs is overeengekomen, is de Reiziger een evenredig deel daarvan verschuldigd als vergoeding voor het reeds afgelegde deel van de rit.
 4. Reiziger/Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om vóór aanvang van de door de Vervoerder bestelde reis af te zien. In een dergelijk geval is de Reiziger/Opdrachtgever verplicht tot een schadeloosstelling aan de Vervoerder op basis van redelijkheid en billijkheid.
 5. Als de Vervoerder bij een bestelde reis niet volgens afspraak verschijnt, heeft de Reiziger recht op een schadeloosstelling op basis van redelijkheid en billijkheid bij aantoonbare schade.

Artikel 5 - Verplichtingen en bevoegdheden Reiziger:

 1. De Reiziger heeft de verplichting om: a. Redelijke aanwijzingen of instructies van de Vervoerder op te volgen, waaronder het plaatsnemen op de aangewezen zitplaats; b. De veiligheidsgordel voor aanvang van de rit te dragen. Een wettelijke boete die voortvloeit uit het niet nakomen van deze verplichting kan op de Reiziger worden verhaald.
 2. De Reiziger moet zich in de Auto onthouden van: a. Beschadiging en/of verontreiniging van de Auto; b. Het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de Vervoerder; c. Het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen; d. Roken; e. Agressie, handtastelijkheden, het lastigvallen, bedreigen of op andere wijze onbehoorlijk gedragen jegens de Vervoerder en/of anderen; f. Het op enigerlei wijze hinderen van de Vervoerder in de uitoefening van zijn taak.
 3. De Reiziger is verplicht om ofwel de vooraf overeengekomen ritprijs ofwel de door de taxameter bepaalde ritprijs te betalen.
 4. Als er tijdens de reis omstandigheden aan de zijde van de Vervoerder ontstaan die de Reiziger bij het sluiten van de overeenkomst niet hoefde te kennen, maar die, als ze wel bekend waren geweest, redelijkerwijs grond zouden hebben geleverd om de Vervoerovereenkomst niet of onder andere voorwaarden aan te gaan, heeft de Reiziger het recht de overeenkomst op te zeggen. De opzegging moet mondeling of schriftelijk worden gemeld en de overeenkomst eindigt op het moment van ontvangst van de kennisgeving. Naar redelijkheid en billijkheid zijn beide partijen na opzegging verplicht elkaar de geleden schade te vergoeden.
 5. De Reiziger heeft het recht om tussentijds de eindbestemming van de rit te wijzigen, met inachtneming van het bepaalde in lid 3.
 6. Indien de Reiziger ervoor kiest om zelf het portier te openen, is deze verplicht het portier zodanig te openen dat er geen hinder en/of gevaar ontstaat voor het verkeer.

Artikel 6 - Betaling:

 1. Reiziger/Opdrachtgever dient betalingen aan Vervoerder contant te voldoen met een gangbaar betaalmiddel in Nederland, inclusief algemeen aanvaarde vormen van elektronische betalingen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Vervoerder kan verzoeken dat contante betalingen door Reiziger/Opdrachtgever in gepast geld worden gedaan. Vervoerder is niet verplicht een hoeveelheid munten als betaling te accepteren als het tellen hiervan onevenredig oponthoud veroorzaakt.
 3. Indien betaling niet contant is overeengekomen, stuurt Vervoerder een factuur naar Reiziger/Opdrachtgever. Betaling dient zonder enige korting, opschorting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn treedt verzuim in, en kunnen conform wettelijke regelingen kosten in rekening worden gebracht.
 4. Vervoerder behoudt het recht om zijn vorderingen op Reiziger/Opdrachtgever te verrekenen met eventuele schulden van Reiziger/Opdrachtgever.
 5. De uitvoering van de Vervoerovereenkomst is gebaseerd op tarieven die zijn vastgesteld door Vervoerder en vooraf zijn gecommuniceerd aan Reiziger/Opdrachtgever.
 6. Administratiekosten: Bij betaling op rekening wordt een verhoging toegepast van € 0,60 incl. B.T.W. per rekeningbon.

Artikel 7 - Verplichtingen en bevoegdheden Vervoerder:

 1. Vervoerder heeft de verplichting om de Reiziger en diens Handbagage op een zorgvuldige en veilige wijze te vervoeren.
 2. Het is de taak van Vervoerder om de Reiziger naar de bestemming te brengen via de voor de Reiziger meest gunstige route, zij het de snelste of economisch voordeligste, tenzij expliciet anders verzocht door de Reiziger of de meldkamer/centrale.
 3. Vervoerder dient behulpzaam te zijn bij het in- en uitstappen, evenals bij het in- en uitladen van Handbagage, tenzij dit om (verkeers-)technische redenen volstrekt onmogelijk is.
 4. Bij het gebruik van de taxameter is Vervoerder verplicht om de stand van de taxameter bij het einde van de rit lang genoeg te laten staan zodat de Reiziger redelijkerwijs op de hoogte kan zijn van de stand.
 5. Op verzoek van de Reiziger moet Vervoerder een betalingsbewijs verstrekken met ten minste de ritprijs, naam van het bedrijf, naam van de chauffeur, datum en (globaal) tijdstip van de rit.
 6. Indien de Reiziger zich niet aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden houdt, heeft Vervoerder het recht de toegang tot het vervoermiddel te ontzeggen of de Reiziger uit het vervoermiddel te verwijderen, indien redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat Vervoerder deze Reiziger vervoert. Artikel 4 is in deze situatie van overeenkomstige toepassing.
 7. Vervoerder moet zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens die verkregen zijn in verband met boekingen van ritten of anderszins, conform de Wet persoonsregistraties.
 8. Vervoerder heeft het recht om, indien gewichtige omstandigheden dit noodzakelijk maken, het vervoer geheel of gedeeltelijk te staken. Vervoerder informeert de Reiziger zo snel mogelijk over de stopzetting en, indien mogelijk, over de redenen, te nemen maatregelen en mogelijke duur. Bij voortijdige beëindiging is de Reiziger, indien de ritprijs wordt vastgesteld via de taxameter, het bedrag verschuldigd dat de taxameter aangeeft op het moment van beëindiging van de rit. Als voor aanvang van de rit een ritprijs is overeengekomen, is de Reiziger een evenredig deel van die overeengekomen ritprijs verschuldigd voor het uitgevoerde deel van de rit.

Artikel 8 - Handbagage:

 1. De Reiziger dient zijn Handbagage adequaat te verpakken.
 2. Vervoerder behoudt het recht om het vervoer van Handbagage te weigeren indien deze, vanwege zijn aard, lastig, gevaarlijk, verboden, of potentieel schadelijk is en kan leiden tot beschadiging of verontreiniging. Een dergelijke situatie doet zich in ieder geval voor als de Handbagage bestaat uit: a. Vuurwapens, slag- en/of steekwapens; b. Ontplofbare stoffen; c. Samengeperste gassen in reservoirs; d. Voor zelfontbranding vatbare of licht ontvlambare stoffen; e. Sterk of kwalijk ruikende stoffen; f. Verdovende middelen; g. Munitie.
 3. Vervoerder is verplicht redelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de Handbagage van de Reiziger niet verloren gaat of beschadigd wordt.

Artikel 9 - Vervoer van dieren:

 1. Levende dieren mogen, met uitzondering van hetgeen in het volgende lid van dit artikel wordt bepaald, worden meegevoerd in een gemakkelijk draagbare mand, tas of een vergelijkbaar voorwerp dat kan worden neergezet of op schoot gehouden. Honden mogen echter ook op andere wijze worden meegevoerd, op voorwaarde dat ze kort zijn aangelijnd.
 2. De in het eerste lid genoemde dieren mogen niet worden meegenomen als ze op enige wijze lastig of hinderlijk kunnen zijn voor de Reiziger of het personeel, of als ze lijden aan een ernstige ziekte.

Artikel 10 - Gevonden voorwerpen:

Met betrekking tot gevonden voorwerpen zijn de volgende bepalingen van toepassing, rekening houdend met de algemene wettelijke voorschriften met betrekking tot aangifte- en meldingsplicht en het in bewaring nemen en geven:

 1. Reiziger is verplicht om Vervoerder onmiddellijk op de hoogte te stellen van een door hem gevonden voorwerp of geldsom. Vervoerder heeft het recht om, tegen overhandiging van een bewijs, het gevonden voorwerp of de geldsom in bewaring te nemen. Als de vinder het gevonden voorwerp of de geldsom bij zich houdt, is hij verplicht alles redelijkerwijs te doen om de eigenaar of verliezer te achterhalen.
 2. Vervoerder heeft het recht om een door het personeel gevonden voorwerp of een voorwerp dat aan hen is overhandigd na drie maanden, of eerder als het voorwerp niet geschikt is voor bewaring, te verkopen, voor zover het geen waardevolle zaken betreft.
 3. Vervoerder is verplicht een gevonden voorwerp, de opbrengst van een verkocht voorwerp zoals bepaald in lid 2, of het bedrag van een gevonden geldsom af te geven aan de rechthebbende, indien deze zich binnen drie jaar na het melden van het verlies meldt. Als de rechthebbende de opbrengst van de verkoop opeist, mag de vervoerder het verschuldigde bewaarloon en administratiekosten verrekenen met die opbrengst.
 4. Vervoerder kan administratiekosten in rekening brengen voor de behandeling van een verzoek met betrekking tot een verloren voorwerp of geldsom.

Artikel 11 - Annulering:

 1. Reiziger/Opdrachtgever heeft het recht om de vooraf gesloten Vervoersovereenkomst met een vooraf bepaalde ritprijs te annuleren door middel van mondelinge of schriftelijke kennisgeving: a. Bij annulering tussen 21 en 14 dagen voor aanvang van het vervoer is Reiziger/Opdrachtgever aan Vervoerder 10% van de overeengekomen ritprijs verschuldigd. b. Bij annulering tussen 14 en 2 dagen voor aanvang van het vervoer is Reiziger/Opdrachtgever aan Vervoerder 35% van de overeengekomen ritprijs verschuldigd. c. Bij annulering maximaal 2 dagen voor aanvang van het vervoer is Reiziger/Opdrachtgever aan Vervoerder 75% van de overeengekomen ritprijs verschuldigd. d. Bij annulering tijdens het vervoer is de volledige ritprijs verschuldigd.
 2. Indien Reiziger kan aantonen dat de door Vervoerder geleden schade minder is dan het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van lid 1, zullen deze lagere kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 12 - Overmacht:

 1. Als Vervoerder door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Reiziger/Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort gedurende de periode van de overmacht. Een tekortkoming kan Vervoerder niet worden toegerekend als deze niet te wijten is aan zijn schuld en niet krachtens de wet, een rechtshandeling, of algemeen geldende opvattingen in het verkeer voor zijn rekening komt.
 2. Bij overmacht heeft Reiziger/Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding. Indien een tekortkoming de Vervoerder niet kan worden toegerekend, maar hij in verband met die tekortkoming een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, heeft de Reiziger, met toepassing van de regels betreffende ongerechtvaardigde verrijking, recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid van Reiziger:

Reiziger dient in principe de schade te vergoeden die hij of zijn Handbagage aan Vervoerder veroorzaakt, tenzij deze schade is ontstaan door een omstandigheid die een zorgvuldige Reiziger niet heeft kunnen vermijden en waarvan zulk een Reiziger de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. Reiziger kan geen beroep doen op de hoedanigheid of een gebrek van zijn Handbagage.

Artikel 14 - Klachten en geschillen:

 1. Klachten met betrekking tot de totstandkoming en uitvoering van de Vervoerovereenkomst dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Vervoerder binnen 6 weken nadat de Reiziger/Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Reiziger/Opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.
 2. Geschillen tussen de Reiziger/Opdrachtgever en Vervoerder met betrekking tot de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Vervoerder te leveren of geleverde diensten kunnen zowel door de Reiziger/Opdrachtgever als door de Vervoerder worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Taxivervoer, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
 3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen als de Reiziger/Opdrachtgever zijn klacht eerst aan de Vervoerder heeft voorgelegd.
 4. Nadat de klacht aan de Vervoerder is voorgelegd, dient het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Indien de Reiziger een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de Vervoerder aan deze keuze gebonden. Als de Vervoerder dit wil betwisten, moet hij de Reiziger schriftelijk vragen binnen vijf weken zijn standpunt kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn is de Vervoerder vrij om het geschil voor te leggen aan de gewone rechter.
 6. De geschillencommissie doet uitspraak conform de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie worden genomen bij wijze van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 7. Uitsluitend de Nederlandse rechter of de eerder genoemde geschillencommissie is bevoegd om geschillen te behandelen.
 8. De Vervoerder zet zich in om klachten van de Reiziger serieus en redelijk naar tevredenheid van de Reiziger af te handelen, mede ter voorkoming van geschillen.
 9. Als partijen niet tot een oplossing komen, dient de Vervoerder de klacht van de Reiziger aan de eerder genoemde geschillencommissie te verwijzen.
 10. Indien de Reiziger de Vervoerder aansprakelijk stelt voor schade, dient hij deze schade zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Vervoerder te melden. Hierbij dient de aard en de omvang van de schade bij benadering te worden aangegeven.

Artikel 15 - Overige voorwaarden:

 1. De nietigheid van enige bepaling of onderdeel van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen of onderdelen niet aan. In een dergelijk geval worden de nietige bepalingen of onderdelen vervangen door nieuwe bepalingen of onderdelen die qua inhoud, strekking en doel zoveel mogelijk overeenkomen met de oorspronkelijke nietige bepalingen of onderdelen.
 2. Alle Vervoerovereenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, vallen onder het Nederlands recht.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn openbaar.
 4. Vervoerder is gehouden bekend te maken op welke wijze Reiziger/Opdrachtgever deze Voorwaarden op verzoek kan verkrijgen.